Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satanská biblia 07

15. 4. 2007

KNIHA LEVIATHANOVA

BĚSNÍCÍ MOŘE

 

Pres opačná tvrzení stoupenců nonverbálního vyjadřování je možno prostřednictvím verbální komunikace dosáhnout závratných výšin emoční extáze nebo mučivé úzkosti. Pokud má magický obřad zapojit úplné uvědomení všech smyslu, je třeba užít i vhodného zvukového doprovodu. Je samozřejmé jasné, že činy mluví hlasitěji než slova, ale slova se stávají monumenty myšlenek.

Možná nejnápadnějším nedostatkem tištěných magických zaklínadel dochovaných z minulosti je nedostatek emocí vyvolaný jejich přednesem. Jeden starý čaroděj, který se znal s autorem této knihy, kdysi užil vlastní invokace, která pro něho mela značný osobní význam v souvislosti s jeho magickými tužbami. V okamžiku, kdy do úspěšného vyvrcholení rituálu chybělo pouze několik okamžiku, mu došla slova. Jelikož si uvědomoval nutnost neztratit tempo emoční odezvy, rychle zaimprovizoval první slova vyvolávající vzrušení, jež mu přišla na mysl - několik veršů z básně od Rudyarda Kiplinga! S posledním blaženým přívalem adrenalinu byl schopen obřad úspěšně dokončit!

Následující invokace jsou sestaveny tak, aby zněly jako provolání plné jistoty, ne jako ukňourané zlé předtuchy. Proto v nich nenajdete plytké obětiny a prázdné a neupřímné skutky křesťanské lásky. Leviathan, nádherný Drak vodní propasti, se s burácením řítí jako vzedmuté more! Tyto invokace jsou jeho soudnou stolicí.

 

VYVOLÁVÁNÍ SATANA

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!

Ve jménu Satana, vládce Země, Krále světa, rozkazuji Silám temnot, aby vložily svou pekelnou moc do mých rukou!

Rozevřete dokořán brány Pekel a vyjdete z propasti, abyste mě pozdravili jakožto bratra (sestru) a přítele!

Dopřejte mi požitku, o nichž hovořím!

Vzal jsem jméno tvé za část sebe sama! Žiji jako volné zvíře, těším se z radostí těla! Přeji poctivým a proklínám zkažené!

Při všech Bozích Pekel, rozkazuji, aby se vše, o čem jsem hovořil, také stalo!

Přijďte a ozvěte se na svá jména! Projevte tak mé touhy!

 

 

 

SLYŠTE JMÉNA:

(PEKELNÁ JMÉNA)

Abaddon

Adramelech

Ahpuch

Ahriman

Amon

Apollyn

Asmodeus

Astarolh

Axazel

Baalberith

Balaam

Bafomet

Bastrym

Belzebub

Behemoth

Beherith

Bilé

Chemosh

Cimeries

Čort

Dagon

Damballa

Demogorgon

Diabolus

Dracula

Emma-O

Euronymus

Fenriz

Gorgo

Haborym

Hekaté

Ištar

Kálí

Kojot

Lilith

Loki

Mammon

Mania

Mantus

Marduk

Mastema

Melek Taus

Mefistoteles

Metzli

Mictian

Midgard

Milcom

Moloch

Mormo

Naamah

Nergal

Nihasa

Nija

O-Yama

Pan

Pluto

Proseprina

Pwcca

Rimmon

Sabazios

Sammael

Samnu

Sedit

Sekhmet

Set

Shaitan

Shamad

Supay

Šiva

Tan-mo

Tezcatlipoca

Thamúz

Thoth

Tunrida

Typhon

Yaotzin

Yen-lo-Wan

Pozn.: Pekelná jména jsou zde uvedena v abecedním pořádku, aby se zjednodušil systém odkazu. Při vyvolávání jmen je možno přednést všechny, nebo vybrat jména, která jsou pro daný obřad nejvhodnější. Ať už jsou vyvolávána všechna či pouze některá, je třeba vyjmout je z pevně stanoveného pořádku, jak jsou zde uvedena, a sestavit je do foneticky působivého seznamu.

 

INVOKACE K VYVOLÁNÍ SMYSLNOSTI

Zjevte se. Ó, vy nádherní zplozenci propasti, a učiňte se viditelnými mým zrakům. Soustředil jsem myšlenky na žhnoucí výčnělek planoucí vyvolenou touhou okamžiku, kdy se zvětšuje a horce nabíhá a mohutní.

Vyšlete onoho posla vilných rozkoší; nechť chlípné představy mých temných tužeb zbytní v činy a skutky budoucnosti.

Z šesté věže Satanovy přijde znamení, jež spojí se s vnitrními šťávami, společně pak pohnou tělem, jež povolávám.

Shromáždil jsem své symboly; připravuji se vyvolat toho, jenž přijde, a obraz, který jsem sám stvořil, se hrozivě vznáší jako zuřivý bazilišek cekající na vypuštění.

Vize skutečností stane se, a krmí již má obět skýtá, se úhly prvého rozměru stanou ztělesněním rozměru třetího.

Vyjdete do prázdné noci (světla dne) a proniknete myslí, jež myšlenkami ozývá se vedoucími k cestám hříšné bezuzdnosti.

(Muž:) Kopí mé připraveno k vrhu! Dravá síla mého jedu rozmetá nepřístupnost mysli prosté smyslného chtíce; jak sémě dopadá, výpary jeho rozšíří se vířícím mozkem, ochromí ho, čímž vydán bude na pospas vůli mé! Ve jménu velkého boha Pana, kéž se mé tajné myšlenky promění v pohyby těla té, po níž toužím! Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

(Žena:) Luno mé plane! Kapky nektaru z nedočkavé jeskyně mé jako pyl ať působí na dumající hlavu, a mysl nepociťující touhu náhle otřese se hnutím, jež ji zcela poblázní. Až vlnobití zklidní se, započnou nová putování; tělo, po němž toužím, přijde ke mne. Ve jménu velké děvky babylónské, ve jménu Lilith a Hekaté, kéž vyplní se touha má! Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

 

INVOKACE K PŘIVOLÁNÍ ZHOUBY

Popatřte! Mocné hlasy mé pomsty drtí klid ovzduší a tyčí se jako monolity hněvu na pláni plné svíjejících se plazu. Stanu se hrůzným nástrojem zhouby hnijícím pozůstatkům těla toho (té), kdo by mě chtěl(a) zadržet.

Pranic nelituji, že mé volání se žene na bouřících vichrech, jež zmnožují osten mé zloby; z mořských propastí vystoupí černí slizcí tvorové a do jeho (jejího) rozbředlého mozku vydáví svou nákazu.

Obracím se k poslům záhuby, aby s chmurnou rozkoší táli obět, již jsem zvolil. Bezhlasý je pták, jenž krmí se mozkovou dření toho (té), kdo (která) mě trýznil(a), a agónie, jež nastane, se bude živit výkřiky bolesti, které poslouží jako varovné signály tem, kdo se mi chtěli postavit.

Ó, vyjdete ve jménu Abaddona a zničte toho (tu),jehož jméno dám jako znamení.

Ó velcí bratři noci, vy, kteří jste mi útěchou, kdož vyjíždíte na žhavých vichrech Pekla, kdož prodléváte v chrámu ďáblově; dejte se na pochod a zjevte se! Ukažte se tomu (té), kdo má prohnilou mysl, jež pohybuje ústy žvanícími nesmysly, která se vysmívají čestným a silným!; vyrvi ten kejhající jazyk a zacpi mu (jí) hrdlo, Ó Kálí! Probodni mu (jí) plíce bodci štíru, Ó Sekhmete! Uvrhni jeho (její) tělo do hrozivé prázdnoty, Ó mocný Dagone!

Do výše zdvihám dvouklaný ozub Pekla, na jehož hrotech mou pomstou skvěle nabodena spočívá má obět!

Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

 

INVOKACE SOUCITNÁ

Se zlobou týraných a hněvem utlačených pozvedám své hlasy, halící se hromem, abyste slyšeli!

Ó, velcí, kteří číháte skryti v temnotě, Ó strážcové cesty, Ó pochopové moci Thóthovy! Dejte se na pochod a zjevte se! Ukažte se nám ve své dobrotivé síle, v zájmu toho, kdo věří a je stižen trýzní.

Opevněte ho valem vaší ochrany, neboť si nezasluhuje muk, ani po nich netouží.

Nechť se to, co se staví proti němu, stane bezmocným a prostým jakékoli podstaty.

Pomozte ohněm a vodou, zemí i vzduchem, aby znovu nabyl toho, čeho pozbyl.

Posilte ohněm nitro našeho přítele a druha, našeho souputníka na cestě nectnosti.

S pomocí Satanovy moci znovu uveďte Zemi a její rozkoše do jeho života.

Učiňte, aby jeho životní síly neomezeně proudily a on mohl okusit tělesné nektary příštích tužeb.

Jedinou ranou zabte jeho protivníka, hmotného či nehmotného, aby vyšel pln radosti a sil z toho, co ho soužilo.

Nedopuťte, by mu cestu zkřížila nějaká rána osudu, neboť patří mezi nás, a je třeba ho chránit.

Navraťte mu moc, radost a věčnou vládu nad protivenstvími, jež ho postihly.

Rozžehnete v něm i kolem dokola triumfující zář, jež bude hlásat, že se vynořil ze stojatých bažin, jež ho pohlcovaly.

Tak poroučíme, ve jménu Satanově, jehož milost triumfuje a jehož vláda potrvá!

Tak jako Satan vládne, bude vládnout i ten, jehož jméno zní: (jméno} je nádobou, jejíž podstatou je Země; život věčný, svět bez konce.

Šemhamforaš! Sláva Satanovi!