Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satanská biblia 06

15. 4. 2007

SATANSKÝ RITUÁL

 

A. VĚCI, KTERÉ JE TŘEBA VĚDĚT, NEŽ PŘISTOUPÍTE K RITUÁLU:

1. Osoba konající rituál stojí během obřadu čelem k oltáři a symbolu Bafometa, s výjimkou situací, jež vyžadují jiné pozice.

2. Oltář by měl být pokud možno proti západní zdi.

3. U rituálů prováděných jednou osobou není třeba role kněze. Pokud se na obřadu podílí více než jedná osoba, jeden z účastníků musí vystupovat jako kněz. Při soukromém rituálu se vykonavatel řídí pokyny pro kněze.

4. Když osoba vystupující jako kněz pronese slova šemhamforaš a Sláva Satanovi! ostatní účastníci je opakují. Po sborovém opakování Sláva Satanovi! se vždy ozve gong.

5. Mluvení (s výjimkou vlastního obřadu) a kouření je po počátečním zvonění zakázáno. Konec obřadu opět ohlašuje zvon.

6. Kniha Belialova obsahuje základy satanské magie a rituálu. Než se pokusíte o rituály popsané v Knize Leviathanově, je bezpodmínečně nutné, abyste přečetli a pochopili celou knihu Belialovu. Pokud jste tak neučinili, nemůžete od následujících třinácti kroků očekávat sebemenší úspěch.

 

B. TŘINÁCT KROKŮ

(Viz Pomůcky užívané při satanském rituálu, kde naleznete podrobnější pokyny)

1. Oblékněte si rituální oděv.

2. Shromážděte pomůcky, potřebné k obřadu; zažehněte svíce a zhasnete všechny venkovní světelné zdroje; nalevo a napravo od oltáře umístěte podle pokynů pergameny.

3. Pokud za oltář slouží žena, zaujme své místo - hlavou k jihu, nohama k severu.

4. Vyzváněním zvonu očistěte ovzduší.

5. Nyní kněz nahlas čte Vzývám Satana a Pekelná jména, uvedená dále (viz Kniha Leviathanova). Účastníci opakují po knězi jednotlivá Pekelná jména.

6. Napijte se z kalicha.

7. Kněz se otáčí proti směru hodinových ručiček a ukazuje mečem na všechny světové strany a vyvolává jednotlivá Knížata pekel: Satana z jihu, Lucifera z východu, Beliala ze severu a Leviathana ze západu.

8. Proveďte žehnání falem (pokud ho používáte).

9. Kněz čte nahlas příslušnou invokaci pro daný obřad: Smyslnosti, Soucitu nebo Destrukce (viz. Kniha Leviathanova).

10. V případě soukromého rituálu je tento krok mimořádně důležitý. O samotě lze vyjádřit i nejtajnější tužby, takže při přehrávání, slovním vyjadřování či zobrazování svých přání byste se v žádném případě neměli držet zpátky. Právě při tomto kroku se črtá, balí a odesílá k příjemci váš návod.

 

(A) JAK PŘIVOLAT PARTNERA K UKOJENÍ CHTÍČE NEBO NAVODIT SEXUÁLNĚ USPOKOJIVOU SITUACI

Opusťte oltář a přesuňte se na místo, ať už v téže místnosti či v jiné, které je příhodnější k provedení konkrétního rituálu. Pak ve své fantazii vytvořte co možná nejvěrnější model situace, po které toužíte. Nezapomeňte, že máte k dispozici pět smyslů, a proto své snění neomezujte najeden. Tyto pomůcky lze použít jednotlivě či v různých kombinacích:

a.) grafické znázorňování představ (kresba, malba, atd.).

b.) písemné zachycení představ (povídky, hry, popisy vašich přání a jejich případný výsledek).

c.) přehrání touhy ve scénce či dramatické hříčce, kdy s pomocí různých pomůcek k zesílení představivosti zachytíte buďto sami sebe nebo předmět vaší touhy (přenos).

d.) libovolné vůně, vztahující se ke kýžené osobě nebo situaci.

e.) libovolné zvuky či doplňující hluky, vyvolávající výraznou představu.

V této fázi rituálu by mělo dojít k výraznému sexuálnímu vzrušení. Po vyvolání dostatečně silných představ by měl nastat co možná nejintenzivnější orgasmus jako vyvrcholení tohoto kroku. Lze ho dosáhnout libovolnými masturbačními či autoerotickými prostředky. Po dosažení orgasmu se vraťte k oltáři, a pokračujte krokem 11, popsaným na straně 107.

 

(B) JAK ZAJISTIT POMOC NEBO ÚSPĚCH OSOBĚ, S KTEROU SYMPATIZUJEME ČI SOUCÍTÍME (VČETNĚ VÁS SAMOTNÝCH)

Zůstaňte v těsné blízkosti oltáře a představte si co možná nejpřesněji Osobu, jíž chcete pomoci (případně pociťujte hlubokou sebelítost). Vyjádřete své přání vlastními slovy. Jsou-li vaše city skutečné upřímné, budete přitom přelévat slzy, jimž byste se neměli bránit. Po tomto citovém cvičení pokračujte krokem 11, strana 107.

 

(C) JAK DOSÁHNOUT ZNIČENÍ NEPŘÍTELE

Zůstaňte poblíž oltáře, pokud ovšem vám představy nepřicházejí lépe na nějakém jiném místě. Jako například v blízkosti oběti. Vytvořte obraz oběti a pak se ho snažte libovolným způsobem zničit. Lze to provést takto:

a.) zapichováním špendlíků nebo hřebů do figurky, představující vaši oběť; panenka může být hadrová, z vosku, z rostlinného materiálu atd.

b.) grafickým znázorněním způsobu zničení oběti; kresba, malba, atd.

c.) živým literárním popisem neodvratného konce oběti.

d.) podrobnou samomluvou, zaměřenou na vybranou oběť, popisující její muka a záhubu.

e.) zohavením, poraněním, způsobením bolesti či nemoci spodobnění oběti, za použití dalších libovolných prostředků nebo pomůcek.

Tento krok obřadu by se měl pojit s intenzivní, vypočítanou nenávistí a pohrdáním; neměli byste se pokoušet zastavit děj, dokud se čaroděj následkem výdeje energie zcela nevyčerpá. Pak přejděte ke kroku 11.

11 a.) Jsou-li požadavky v písemné podobě, kněz je přečte nahlas, načež je spálí v plameni rituální svíce. Po každém přání se opakuje zvolání šemhamforaš a Sláva Satanovi!

11 b.) Pokud jsou přání formulována ústně, účastníci je jeden po druhém sdělí knězi. Ten pak opakuje žádost vlastními slovy, která jsou pro něj emočně nejvzrušivější. Po každé prosbě se opakuje zvolání šemhamforaš a Sláva Satanovi!

12 Kněz přečte příslušný Enošský klíč, na důkaz, že jsou účastní či oddáni silám pekel.

13 Zvon ohlásí opětovné znečištění ovzduší. Kněz pak pronese slova DOKONÁNO JEST.

KONEC RITUÁLU

 

C. POMŮCKY, UŽÍVANÉ PŘI SATANSKÉM RITUÁLU

ODĚV

Mužští účastníci nosí černý oděv. Hávy mohou být buď s kápí nebo čapkou, a pokud účastník chce, mohou zakrývat i tvář. To má umožnit vyjádření různých emocí výrazem obličeje bez jakýchkoliv ohledů.

Zároveň to omezuje odvádění pozornosti na někoho jiného. Ženské účastnice nosí oděvy, které jsou sexuálně vzrušující, starší ženy mohou být v černém. Všichni mají amulety s pečetí Bafometovou nebo tradiční Satanův pentagram.

Muži oblékají rituální oděv před vstupem do obřadní síně, a mají ho na sobě po celý obřad. Rituální oděv lze u mužů nahradit jakýmkoli černým oblečením.

Černá je zvolena proto, že symbolizuje pekelné mocnosti. Ženy mají sexuálně přitažlivé oblečení, aby vyvolávaly u mužských účastníků vzrušení, a tím zvýšily produkci adrenalinu nebo bioelektrické energie, což zajisti lepší účinek obřadu.

OLTÁŘ

Nejstarší oltáře byly z masa a krve; přirozené lidské pudy a záliby byly základem, na němž stavěla všechna náboženství. Pozdější náboženství, která prohlásila přirozené lidské sklony za hříšné, udělala ze živých oltářů kamenné desky a hromady kovu.

Satanismus je spíše náboženstvím těla než ducha, proto je při satanských obřadech užíván oltář tvořený lidským tělem. Oltář má sloužit jako ústřední bod, k němuž se během obřadu upíná veškerá pozornost. Při satanském rituálu je užívána nahá žena, protože její přirozeností je pasivní přijímání a zároveň představuje matku Zemi.

Při některých rituálech může být nahota ženy sloužící za oltář nepraktická, může tedy být oblečena nebo částečně zakryta. Pokud provádí rituál žena, není třeba, aby další žena sloužila za oltář. Pokud oltář netvoří žena, další pomůcky používané při rituálu se mohou položit na zvýšený podstavec, na němž by jinak ležela. Pro velké skupinové obřady lze zkonstruovat speciální oltář, přibližně 13 O až 160 cm vysoký a 180 až 200 cm dlouhý, na který si žena lehne. Není-li to možné nebo při soukromých obřadech, lze použít jakoukoli vyvýšenou podložku. Pokud slouží za oltář žena,další pomůcky lze umístit na stůl v dosahu kněze.

SYMBOL BAFOMETA

Symbol Bafometa užívali templáři jako znázornění Satana. Během doby nesl různá jména, například Kozel z Mendesu, Kozel tisícera mládí, Černý kozel, Jidášský kozel, a zřejmě nejpříhodněji, Kozel - Obětní beránek.

Bafomet představuje síly pekel, spojené s pohlavní plodností kozla. Ve své čisté podobě zachycuje pentagram lidskou postavu v pěticípé hvězdě - tři vrcholy nahoře, dva směřující dolů - která symbolizují duchovní založení člověka. V satanismu se pentagram také užívá, ale jelikož satanismus představuje tělesné pudy člověka, čili protiklad duchovní stránky, užívá se převrácený - tím dokonale odpovídá hlavě kozla. Rohy, představující dualitu, jsou vzdorně vystrčené kupředu, další tři cípy směřující dolů symbolizují popření sv. trojice. Hebrejské znaky ve vnějším kruhu symbolu pocházejí z magického učení Kabaly, dávají slovo Leviathan, had z vodní propasti ztotožňovaný se Satanem. Tyto znaky odpovídají pěti vrcholům obrácené hvězdy.

Symbol Bafometa je umístěn na zdi nad oltářem.

SVÍCE

Svíce užívané při satanském rituálu představují Luciferovo světlo; Lucifer je nositelem světla, osvícení, živého plamene, planoucí touhy a plamenů pekelných.

Při satanském rituálu by se měly používat pouze černé a bílé svíce. Nikdy neužívejte víc než jednu bílou svíci, černých můžete mít, kolik je třeba k osvětlení obřadní síně. Nalevo od oltáře má stát alespoň jedna černá svíce, představující síly temnot a cestu nectnosti. Další černé svíce jsou umístěny, kde je potřeba osvětlení. Jedna bílá svíčka stojí napravo od oltáře a představuje pokrytectví bílých čarodějů a příznivců cesty ctnosti. Žádný další zdroj světla není přípustný.

Černé svíce slouží k tomu, aby účastníci rituálu dosáhli úspěchu a moci, jejich plameny mají strávit pergameny, na nichž jsou napsána požehnání, požadovaná účastníky. Bílá svíce slouží ke zničení nepřátel. Pergameny, na nichž jsou napsány kletby, se pálí v plameni bílé svíce.

ZVON

Jeho výrazný zvuk má oznamovat začátek a konec rituálu. Kněz devětkrát zazvoní, obrací se přitom proti směru hodinových ručiček a vysílá zvuk zvonu do čtyř světových stran. Zvonění na začátku rituálu má pročistit ovzduší od všech vnějších zvuků; na konci zvýrazňuje rituální proces a zároveň slouží jako znečištění, označující konec.

Zvuk zvonu má být spíše hlasitý a pronikavý, ne měkký a cinkavý.

KALICH

Cíše nebo kalich představuje v satanském rituálu kalich extáze. V ideálním případě by měl být ze stříbra, ale pokud není k dispozici stříbrný,, lze použít jakýkoli, z kovu, skla či kameniny -jen ne ze zlata. Zlato bylo vždy spojováno s řádnými náboženstvími a královstvím nebeským.

ELIXÍR

Povzbudivá tekutina čili Elixír života používaný pohany byl křesťanskou vírou popliván a stalo se z něj posvátné mešní víno.

Mok, který původně pili pohané při svých rituálech, měl uvolnit a zvýraznit emoce účastníků obřadu. Satanismus neobětuje svého boha, jako to dělají ostatní náboženství. Satanista nepraktikuje takovou formu symbolického kanibalismu, mešní víno, používané křesťany, vrací jeho původnímu účelu - stimulování emocí, potřebných k satanskému rituálu. Není nutno užívat víno - hodí se libovolný nápoj lahodící patru, který zároveň povzbuzuje.

Elixír života se má pít z Kalichu extáze, jak bylo naznačeno výše, a to hned po vzývání Satana.

MEČ

Meč moci je symbolem agresivní síly a slouží jako prodloužení a posílení paže, jíž kněz gestikuluje a ukazuje. Podobný účel má kouzelný prut, užívaný v jiných formách magického rituálu.

Při Vzývání Satana kněz ukazuje mečem na symbol Bafometa. Je také používán, jak je popsáno v Krocích rituálu, při vyvolávání čtyř Pekelných knížat. Když kněz přečte přání či žádost probodne špicí meče pergamen, na němž jsou napsány. Napíchnutý pergamen je potom vydán plameni svíce. Kněz naslouchá žádostem dalších účastníků, opakuje je a vkládá meč na jejich hlavy (jako při tradičním pasování rytířů).

Pro soukromé rituály, kdy nelze získat meč, postačí dlouhý nůž, hůlka nebo podobný předmět.

FALUS

Falus je pohanským symbolem plodnosti a představuje plození, mužnost a agresi. Je to další atribut, který byl rouhavě zneužit, aby se hodil do křesťanských obřadů zatížených pocitem viny. Církevní kropáč, či kropítko se svěcenou vodou, (latinsky aspergillum) používaný katolíky, je pokrytecká verze falu - vskutku pěkná proměna obyčejného penisu!

Jeden z pomocníků drží falus oběma rukama a dvakrát jím potřese směrem ke všem hlavním světovým stranám jako požehnání domu.

Lze použít libovolný falický symbol. Pokud není žádný k dispozici, je možné vymodelovat ho ze sádry, dřeva, vosku, hlíny, apod. Falus je nutný pouze při organizovaných skupinových rituálech.

GONG

Gong je používán k přivolání temných sil. Vždy, když účastníci opakují po knězi sláva Satanovi, zazní gong. Je nutný pouze při organizovaných skupinových rituálech. Vzhledem k lepšímu zvuku je vhodnější koncertní gong, ale pokud není k dispozici, lze použít jakýkoli gong s plným, sytým zvukem.

PERGAMEN

Pergamen je užíván proto, že jeho organické vlastnosti jsou slučitelné s přírodními živly. V souladu se satanským pohledem na oběť by měl být vyroben z kůže ovce, zabité z nutnosti kvůli masu. Žádné zvíře by nemělo být zabito jen kvůli satanskému rituálu. Pokud není k dispozici prodávaný pergamen, vyrobený z již zabité ovce, postačí obyčejný papír.

Pergamen je prostředek, umožňující, aby psané poselství či žádost byly stráveny plamenem svíce a vyslány do éteru. Požadavek je napsán na pergamenu nebo na papíru, nahlas přečten knězem a pak spálen v plameni černé nebo bílé svíce - podle povahy prosby. Před započetím rituálu se kletby položí vpravo od kněze, kouzla a požehnání vlevo.

 

 

 

 

 

(VODA)