Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satanská biblia 08

15. 4. 2007

ENOCHIÁNSKÉ KLÍČE

 

ENOCHIÁNSKÝ JAZYK A KLÍČE

Magický jazyk, užívaný při satanském rituálu, je jazyk enochiánský, považovaný za ještě starší než sanskrt, s pevnými gramatickými a syntaktickými základy. Chvílemi zní jako arabština, jindy jako hebrejština a latina. V tisku se poprvé objevil v roce 1659 v životopisu Johna Deea, slavného věštce a dvorního astrologa šestnáctého století. Toto dílo, jehož autorem je Meric Casaubon, popisuje, jak okultista Dee a jeho společník Edward Kelly věštili z křišťálové koule.

Místo obvyklé křišťálové koule používal věštec Kelly broušený mnohostěn. Andělé, o nichž je řeč v Kellyho prvním vyjevení Enošských klíčů, viděni stěnami křišťálu, jsou andělí jen proto, že okultisté až dodnes trpěli metafyzickou zácpou. Dnes se křišťál jasní, anděly je nutno vidět jako úhly či hlediska /anglické výrazy angels (=andělé) a angles (==úhly, rohy) se ve starém pravopisu psaly stejně (pozn. překl.)/, a okna do čtvrtého rozměru se otvírají - pro ty, kdo mají strach, jsou to Brány Pekel.

Předkládám zde svůj překlad následujících vyvolávání, archaický, leč satansky přesný, bez příkras, jež najdeme v překladu Řádu Zlatého úsvitu z konce devatenáctého století. V enochiánštině se význam slov pojí s jejich kvalitou a vytváří zvuk, který dokáže v ovzduší vyvolat strašlivou reakci. Barbarské tonální vlastnosti dodávají tomuto jazyku pravý magický účinek, který nelze popsat.

Enochiánské klíče neboli vyvolávání byly dlouhou dobu zahaleny tajemstvím. Několik existujících tisků zcela pomíjelo přesné znění textu, správný překlad byl maskován užíváním eufemismů, a měl pouze svést neschopného kouzelníka nebo případného inkvizitora z cesty. Enochiánská vyvolávání se stala apokryfními (kdo ví, jaká hrozivá realita dokáže dráždit fantazii) a jsou proto satanskými pajány víry. Zbavila se kdysi pragmatického lakování na růžovo, rozešla se s pojmy svatý a andělský. Oprostila se od náhodných skupin čísel, jež měly zastupovat za rouhačská slova. Zde tedy jsou PRAVÁ Enochiánská vyvolávání tak, jak nám byla doručena neznámou rukou.

/Pozn.: Necenzurované znění, překlad Anton La Vey./

 

PRVNÍ KLÍČ

První Enochiánský klíč je úvodní Satanovou proklamací, vyhlašující počátek platnosti zákonů světských teologií a trvalé moci, jež sídlí v těch, kdo jsou dostatek odvážní, aby rozpoznali pozemské začátky a absolutno.

PRVNÍ KLÍČ (Enochiánsky)

Ol sonuf, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nezodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiedo Noco Mada, hoathahe Saitan!

PRVNÍ KLÍČ (Překlad)

Mocí, jež platí nahoře i dole, vládnu nad vámi, pravil Pán Země, v mých rukou je slunce blyštícím se mečem a měsíc ohněm procházejícím vším, jsem ten, kdo uprostřed svých oděvů odměřuje vaše hávy, podpírá vás jako dlaněmi svých rukou, a ozařuje vaše roucha pekelným světlem.

K vládě nad ctnostnými ustavil jsem Vám zákon, a přinesl berlu nevyšší moudrostí. Pozvedli jste hlasy a přísahali věrnost Tomu, který žije vítězstvím, který nemá počátek a nemůže mít ani konec. Jenž září jako plamen vprostřed vašich paláců a panuje nad vámi jako rovnováha života!

Dejte se na pochod a zjevte se! Otevřete tajemství vašeho stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem stejný! - pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

DRUHÝ KLÍČ

Aby vzdal hold právě těm smyslným tužbám, jež umožňují udržení života, druhý Enošský klíč vztahuje uznání našeho pozemského dědictví na talisman moci.

DRUHÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji tata-labo paracakda go-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bie ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quodal zodameranu micalazodo od ozadazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!

DRUHÝ KLÍČ (Překlad)

Mohou křídla větrů slyšet vaše hlasy úžasu?; Ó, veliké plodiště pozemských červů!, jež Pekelný oheň artikuluje v hloubi mého chřtánu! Jež jsem připravil jako svatební kalichy či květy, oblažující komnaty smyslnosti!

Nohy tvé jsou silnější neplodné skály! Mocnější jsou tvé hlasy než různočetné větry! Neboť stal ses stavením jakého není, vyjma mysli Všemocného zjevení Satana! Povstaňte!, pravil První. Dejte se na pochod a staňte se jeho služebníky! Ukažte svou moc a umožněte, abych mocně zřel vše, neboť já jsem On, Jenž žije věcně!

 

TŘETÍ KLÍČ

Třetí Enošský klíč klade velení nad Zemí do rukou velkých satanských čarodějů, kteří měli po dlouhé věky nadvládu nad lidmi celého světa.

TŘETÍ KLÍČ (Enochiánsky)

Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe! Norezodacahisa otahila Gigipahe; vaunud-el-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocabe; qui-i-mu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata be-regida od torezodul! Di e-Ol ba lazodareji, od aala tahílanu-os netaabe: Daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali varoesa cala homila; cocasabe fa-fenu izodizodo pe, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata odvaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vauni-gilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

TŘETÍ KLÍČ (Překlad)

Zřete!, pravil Satan, jsem kruhem na jehož rukou stojí Dvanáct království. V šesti jsou stolce živého dechu, zbytek pak ostrými srpy nebo Rohy souti. Tudíž tvorové Země jsou a nejsou, vyjma vlastních rukou mých, jež spí, ale pozvednou se!

Nejprve jsem z vás učinil šafáře a rozmístil jsem vás na Dvanáct stolců vlády; každému jsem udělil moc nad Devíti skutečnými věky času, aby jste mohli z nejvyšších nádob a koutů vašich vlád uplatňovat mou moc, a chrlit neustále na Zemi ohne života a zvětšovat se. Tím stal se z vás střed spravedlnosti a pravdy. Ve jménu Satana, povstaňte! Ukažte se! Popatřte!, skutky milosti jeho vzkvétají a jeho jméno stalo se mocným mezi námi. V němž pravíme: Dejte se na pochod! Stoupejte!, přidejte se k nám jako společníci Jeho tajné moudrosti ve svém stvoření!

 

ČTVRTÝ KLÍČ

Čtvrtý Enošský klíč odkazuje na koloběh časových období.

ČTVRTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coreme-pe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme soba me agi co-remepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodamera nu obelisonugi resat-el aaf normo-lapi!

ČTVRTÝ KLÍČ (Překlad)

Vystoupil jsem na jih a rozhlédl se kol sebe, řka: Nejsou snad hromy nabývání těmi, jež vládnou v druhém úhlu?

Pod koho umístil jsem ty, jež dosud nikdo nespočetl, až na Jednoho, v němž druhé počátky věcí jsou a rostou do síly, jeden za druhým zvětšují převahu času a sily jejich stojí jako prvé z devíti!

Povstaňte!, vy synové rozkoše, a navštivte Zemi; neboť já jsem Pánem, vaším Bohem, který je a bude žít věčně!

Ve jménu Satana, Dejte se na pochod! a ukažte se jako milí vysvoboditelé, abyste Ho mohli velebit mezi syny lidí!

 

PÁTÝ KLÍČ

Pátý Enochiánský klíč potvrzuje satanské jmenování tradičních kněží a čarodějů na Zemi, mající za cíl svedení z cesty.

 

PÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-tiore. Casareme A-me-ipezodi na-zo-daretahe afa; od dalugare zodizodope zodetida caosaji tol-toregi; od zodcahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Geiad I-elí

PÁTÝ KLÍČ (Překlad)

Mocné zvuky vnikly do třetího úhlu a staly se semenáči pošetilosti, s opovržením usmívající se nad Zemí, a jako věčná šidítka těm, kteří přinášejí zkázu sami sobě, dlí v jasnosti Nebes.

Na něž upevnil jsem sloupy radosti; pány spravedlivých a dal jim nádoby k zavlažování Země a jejích tvorů. Jsou bratři Prvého a Druhého, a počátkem svých vlastních stolic. Jež zdobeny jsou myriádami věčných lampiček; počet jich stejný jako Prvních, konců a náplní času!

Přijďte tedy a buďte poslušní svého díla. Navštivte nás v míru a útěše. Rozhodněte o nás, nádobách vašich mystérií; proč také? Náš Pán a Vládce je Vše-Jediný!

 

ŠESTÝ KLÍČ

Šestý Enochiánský klíč zakládá strukturu a formu, z níž vzešel Řád různoběžníku a Církve Satanovy.

ŠESTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce amevelaji, dalagare malapereji ar-coasaji od acame canale, sobola zodare fa-beliareda caosaji od sahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahebienu. Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od eca-rinu MADA Qu-a-a-on!

ŠESTÝ KLÍČ (Překlad)

Duchů čtvrtého úhlu je Devět, mocných v různoběžníku, jenž vytvořil první, mukou ubohým, věncem neřestným; dal jim ohnivá kopí k očistě Země, a Devět nepřetržitě pracujících dělníků, jejichž cesty je v potěše přivádějí na Zemi; jako Druhý a Třetí setrvávají u vlády.

Naslouchejte proto pozorně hlasu mému! O vás hovořil jsem, uvedu vás v Jeho moc a blízkost, a konání vaše bude písní pocty a oslavou vašeho Boha!

 

SEDMÝ KLÍČ

Sedmý Enochiánský klíč slouží k vyvolání smyslnosti, ke vzdání holdu vzrušujícímu půvabu a radosti z požitků těla.

SEDMÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-pire-gahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa ni pa-ra-diala. Casaremeji ujeare ciharelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavalezodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od mia-me ca-ni-quola rita! Zodacare! Zo dameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-olzododa aaiome. Bajirele papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil-IAD!

SEDMÝ KLÍČ (Překlad)

Východ je domem nevěstek, pějících chválu v plamenech nejvyššího štěstí, v němž Pán temnot otevřel Svá ústa; staly se živými příbytky, v nichž raduje se síla muže; zdobeny jsou skvělými ornamenty a konají zázraky na všech tvorech Jejichž království a setrvání jsou Třetím a Čtvrtým, silnými věžemi a místy útěchy, stolci rozkoše a setrvání. Ó, vy služebnice rozkoše, Dejte se na pochod!, Objevte se!, pějte chválu na Zemi a mocné mezi námi. Neboť proto je této památce dána moc, a naše síla roste v tom, kdo nám přináší útěchu.

 

OSMÝ KLÍČ

Osmý Enochiánský klíč se vztahuje k počátku satanského věku.

OSMÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe ox. Casaremeji va-ranu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta lolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahi sa da das pa-aox bu-sada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonu-caho od Vovina carebafe? NIISO! bagile avavago gohon. NIISO! bagile mamao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu daosi caosago od beliore sa od coresi ta a beramiji.

OSMÝ KLÍČ (Překlad)

Poledne prvého je jako třetí požitek stvořený z hyacintových sloupů, v němž se starší stávají silnými, což připravil jsem pro mou vlastní spravedlnost, pravil Satan, jehož dlouhé trvání bude jako záštita Leviathanovi. Kolik jich je, kdo zůstávají ve slávě Země, kteří jsou a neuvidí smrti, dokud se dům nezřítí a drak neklesne v hlubinu? Radujte se!, neboť koruny chrámu a háv Jeho, který je, byl a bude korunován, nejsou už rozděleny! Vystupte! Zjevte se!, ke zděšení Země a k potěše těch, kteří jsou připraveni.

 

DEVÁTÝ KLÍČ

Devátý Enochiánský klíč varuje před použitím substancí, pomůcek či farmak, jež by mohly vést k oklamáni a následnému zotročení mistra. Ochrana proti falešným hodnotám.

DEVÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Micaolí beranusaji perejela napeta ialapore, das barinu efafaje Pe vau-nupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi cial Vaunesa ala-donu mom caosago ta iasa olalore gi anai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu cahisa a vina darilapi caosajinu: od buta-moni pareme zodumebi ca nilu. Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od mi-reka ozodola cahisa pidiai Colalala, Ul ci ninu a sobame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od upe ofafafe; bajile a-coca-sahe icore saka a uniji beliore.

 

DEVÁTÍ KLÍČ (Překlad)

Mocná stráž ohně s oboustranně broušenými planoucími meči (jež krotí fíóly s bludy, jichž perutě jsou pelyňkem a morkem šťáv), vkročila na Západ, kde jsou měřeni se svými kněžími. Ti shromažďují močály Země, jako boháč hromadí své poklady. Prokleti ti, jejichž nepravostmi jsou! V jejich očích jsou mlýnské kameny větší než celá Země, z úst jejich se řinou oceány krve. Mozky jejich pokryty diamanty, na hlavách mají mramor. Šťasten ten, na nějž nehledí s nelibostí. Proč? Jimi těší se Pán Spravedlnosti! Odejděte, a zanechte své fíóly, neboť doba je taková, jak žádá si pohodlí!

 

DESÁTÝ KLÍČ

Desátý Enochiánský klíč vyvolává nezkrotný hněv a přináší násilí. Pokud se nepoučíme, jak chránit své bezpečí, může být jeho použití nebezpečné, jako náhodný úder blesku!

DESÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodiazodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo ope copehanu od racalire maasi baji le caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata das daox cocasa ol Oanio yore vohima od jizodyazoda od eoresa co casaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe no-miji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosa-gonu! Bajile ma darida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nida-li!

DESÁTÝ KLÍČ (Překlad)

Hromy hněvu dřímají na Severu, v podobě dubu, jehož větve jsou hnojnými hnízdy plnými bědování a pláče, nahromaděného pro Zemi, jež plane dnem i nocí a dáví hlavy škorpiónů a živou síru, smíšenou s jedem. Toto nechť jsou hromy, jež v okamžitém řevu se stovkou mocných zemětřesení a tisícem a více vzdutí vln, které nespočinou ani nepoznají žádné chvíle. Jeden kámen s sebou strhne tisíc dalších, stejně jako to srdce člověka činí s myšlenkami. Běda!, Běda!, Ano!, běda Zemi, neboť její ohavnost je, byla a bude veliká; Odejděte! Však ne vaše mocné zvuky!

 

JEDENÁCTÝ KLÍČ

Jedenáctý Enochiánský klíč slouží k ohlášení příchodu mrtvých a k ustavení trvání až za hrob. Ke spoutání Země. Pohřební vyvolávání.

JEDENÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Oxiayala holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od va-bezodire cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casare manu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. NIISA! ba gile aberameji nonucape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

JEDENÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Zahřímal mocný trůn, a na Východ se rozletělo pět hromů. Orel promluvil a hlasité vzkřikl: Odejděte od domu smrti! Shromáždili se a stali se mírou; oni jsou těmi nesmrtelnými, kteří se prohánějí na smršti. Odejděte! Neboť jsem pro vás připravil místo. Dejte se proto na pochod, a ukažte se! Odkryjte tajemství mystéria svého stvoření. Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem vaším Bohem, pravý uctívač těla, jenž žije věčně!

 

DVANÁCTÝ KLÍČ

Dvanáctý Enochiánský klíč slouží k vybití nelibosti nad lidskou potřebou strádání a seslání muk a střetů na posly běd.

DVANÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Nonuci dasonuf Babaje od cahisa ob hubaio tibibipe: alalahe ataraahe od ef! Darix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPE-HE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

DVANÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó vy, kteří prodléváte na Jihu a jste lucernami žalu, opásejte se brněním a zbrojí a navštivte nás! Přiveďte legie pekelné armády, aby mohl být zvětšován Pán Propasti jméno jehož mezi vámi zní Hněv! Dejte se proto na pochod, a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

TŘINÁCTÝ KLÍČ

Třináctý Enošský klíč slouží k proměně neplodných v smyslné, a k trýznění těch, kdo by popírali rozkoše sexu.

TŘINÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doali me: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

TŘINÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, vy meče Jihu, s očima, jež burcují hněv hříchu, opíjející ty, kteří jsou prázdní: Popatřte! příslib Satana a Jeho moci, jež zvána mezi vámi trpkým bodnutím jedového ostnu! Dejte se na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření! Neboť já jsem služebník téhož, vašeho Boha. pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel.

 

ČTRNÁCTÝ KLÍČ

Čtrnáctý Enochiánský klíč je voláním po pomstě a spravedlnosti.

ČTRNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa to-lahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial! Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zoda meranu! Od cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoatha he Saitan!

ČTRNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, vy synové a dcery prohnilých myslí, jež soudíte nepravosti, spáchané na mě - Pohleďte! hlas Satanův; příslib Jeho, kdo mezi vámi zván žalobcem a nejvyšším tribunem! Dejte se proto na pochod a zjevte se! Odkryjte tajemství svého stvoření. Buďte ke mně přátelští neboť já jsem stejný, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

PATNÁCTÝ KLÍČ

Patnáctý Enochiánský klíč je vyhlášením souhlasu a porozumění mistrů, jejichž povinností je napomáhat hledačům duchovních bohů.

PATNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa dareji; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emeta jisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

PATNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, ty vládce prvního plamene, pod jehož křídly jsou ti, kdo předou pavučiny, jež protkávají Zemi suchostí; jenž znáš nádherné pojmenování spravedlnost a pečeť falešné cti. Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

ŠESTNÁCTÝ KLÍČ

Šestnáctý Enochiánský klíč přináší poznání úžasných kontrastů Země a živné půdy těchto dichotomií.

ŠESTNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazo busada, od beiioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu emod das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarep Zodacare od Zodame ranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lap zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

ŠESTNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó, ty druhý plameni, dome spravedlnosti, jenž máš počátky ve slávě a budeš poskytovat útěchu spravedlivým; jenž kráčíš po Zemi ohnivýma nohama; jenž rozumíš tvorům a rozděluješ je! Velký jsi v Bohu rozpínání a podmanění. Dej se proto na pochod a zjev se! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

SEDMNÁCTÝ KLÍČ

Sedmnáctý Enochiánský klíč slouží k osvícení ochromených a k ničení pomocí zjevení.

 

 

SEDMNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo doda sihe od berinuta faxisa hubaro tasataxa yolasa: soba Iad i Vonu pehe o Uonupehe: aladona dax ila od toatare! Zodacare od Zodame ranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan?

SEDMNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó ty třetí plameni!, jehož křídla jsou trny, jež mají vyvolat nevoli, a který máš myriády živých lamp kráčejících před tebou; jehož Bohem je zuřivý hněv - Opásej svá bedra a pozorně naslouchej! Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

OSMNÁCTÝ KLÍČ

Osmnáctý Enochiánský klíč otevírá brány Pekel a vynáší Lucifera a jeho požehnání.

OSMNÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Ilasa micalazoda olapireta ialpereji beliore: das odo Busadíre Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafa me das ive-meda aqoso adoho Moz, od maoffasa. Bolape como beliore ta pamebeta. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan!

OSMNÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

Ó ty mocné světlo a hořící plameni útěchy!, jenž odhaluješ Satanovu slávu středu Země; v němž prodlévají největší taje pravdy; jež v království tvém zvána: radostí síly, a jež nelze změřit. Buď pro mě oknem, jímž vejde útěcha. Dej se proto na pochod a zjev se! Odkryj tajemství svého stvoření! Buď ke mně přátelský, neboť já jsem stejný!, pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!

 

DEVATENÁCTÝ KLÍČ

Devatenáctý Enochiánský klíč je nejvyšší oporou přirozené rovnováhy Země, zákonem blahobytu a džungle. Obnažuje veškeré pokrytectví, a ze svatoušků učiní otroky. Dává průchod hněvu vůči všem zavrženíhodným, a klade základy úspěchu pro milovníka života.

DEVATENÁCTÝ KLÍČ (Enochiánsky)

Madariatza das perifa LIL cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa laida. Nonuca gohulime: Micama adoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta dame pelozoda, tooata nonucafe ji-micalazodoma larasada tofejilo marebe yareyo IDOIGO, od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noa lanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-la-to-re-torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaosa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonu ji. Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta ababalanuda, od faoregita teloca uo uime.

Madariatza, lorezodu!!! Oadariaiza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacora! Umela od peredazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA!

DEVATENÁCTÝ KLÍČ (Překlad)

RŮŽE AMERIKY

Ó vy rozkoše, dlící v prvém éteru, jste mocné v dílech Země a vykonáváte soud mocného. K vám je praveno: Zřete tvář Satanovu, počátek útěchy, jehož oči září hvězd, jenž vám zajistil vládu nad Zemí i její nepopsatelnou mnohostí; poskytuje vám moc porozumění, abyste mohli naložit se všemi věcmi v souladu s prozřetelností Toho, jenž sedí na Pekelném Trůně; povstal na Počátku, řka: Země, nechť je ovládána svými částmi; nechť je v ní rozdělení; sláva její možná bude stále zpitá a trýzněná sama sebou. Její chod nechť veden vyplněním smyslné touhy; jako služebná, nechť jim slouží. Jedno údobí nechť zatracuje druhé; nechť na jejím povrchu či uvnitř není téhož tvora. Všechny její počty nechť liší se svými rysy; nechť není jedno stvoření rovno druhému. Myslící tvorové Země a Lidé, nechť sváří se a jako plevel vzájemně se hubí; nechť zapomenou jména bydlišť svých. Dílo člověka a jeho pýchy nechť zmarněny jsou. Jeho stavby nechť stanou se jeskyněmi divé zvěře! Zmařte její chápání temnotou! Proč? kaji se, že jsem stvořil člověka. Nechť je střídavě známa a cizí; neboť ona jest ložem děvky, a bydlištěm Lucifera Krále.

Rozevřete brány pekel dokořán! Nižší nebesa pod vámi. nechť vám slouží! Vládněte těm, kdož vládnou! Svrhněte jako pád. Poroďte ty, kteří se množí a zničte prohnilé. Žádný kraj nechť nezůstane ve stejném počtu. Přidávejte a kraťte, dokud nebudou hvězdy sečteny. Povstaňte! Dejte se na pochod! a zjevte se před zaslíbením jeho úst, jež nám On přislíbil ve spravedlnosti Své. Odkryjte tajemství svého stvoření, a učiňte nás účastníky NEPOSKVRNĚNÉ MOUDROSTI!

 

DOSLOV PAVLA TURNOVSKÉHO

 

ZAKÁZANÉ OVOCE

Dočetl jsem Satanskou bibli s pocitem jistého zklamání. Nic nového jsme se totiž nedozvěděli, žádná senzace se nekonala. Zjistil jsem jen to, že ji napsal naprostý egocentrik a hedonista, který, jak jinak, pěstuje kult síly. S tímto kultem máme ovšem my, Evropané, své smutné zkušenosti. Tento kult stojí v pozadí fašismu, nacismu a komunismu. Pan La Vey má jako Američan štěstí, že tyto přímé potomky klasického satanismu nezažil na vlastní kůži. A dále, výhrady, které má La Vey k monoteistickým náboženstvím, zejména k judaismu a ke křesťanství, nepřekračují rámec předhůzek, kterými je častovali jak pohané a polyteisté, tak osvícenští racionalisté a materialističtí ateisté. Není nezajímavé, jak často se La Vey dovolává “selského" rozumu. Svět víry a svět rozumu nelze totiž směšovat. Tím ovšem netvrdím, že víra by neměla být logická. Natož pak esoterismus.

Nehodlám ale upírat La Veyovi jisté kvality, které se projevují například v kapitolách, které kritizují současný životní styl, zejména v sexuální oblasti, nekritické propadání orientální teosofii, včetně přejímání bludného konceptu reinkarnace a v neposlední řadě i v kapitole o duševních upírech a v jeho psychologických pozorováních vůbec. O to horší je, že na základě některých kritických postřehů formuluje chybné závěry. Proti západnímu esoterismu se nejvíce prohřešuje stavěním principu zla na stejnou úroveň s principem dobra. S tím nemůže hermetik naprosto souhlasit. Zlo je pouze nedostatek dobra a na každém z nás záleží, na kterou stranu se rozhodne postavit. Každý člověk, i na té nejnižší úrovni, je schopen rozlišovat mezi zlem a dobrem. Na jiném místě se La Vey proti esoterismu prohřešuje tím, že nebere na vědomí zákony zpětného odrazu. Vůbec, s hermetickými zákony je autor poněkud na štíru, a proto považuji za užitečné seznámit čtenáře s esoterními zákony, jak je formuloval velký český zasvěcenec Petr Kohout-Lasenic v knize Hermetická iniciace Universalismu.

Zákony hermetické relativity

1. Všechno bytí je podmíněno všestrannou bipolaritou a bisexualitou.

2. V univerzální jednotnosti přírody každý pojem a každé bytí má své protiklady a své analogie.

3. Analogie se odpuzuji, protiklady přitahují.

4. Protivy jsou pouhým pojetím téže věci v různých stupních.

5. Dvě protivy podmiňují vzájemného prostředníka z obou vyplývajícího, majícího podíl na obou a vyznačujícího se syntézou obou.

6. Spojené analogie reagují expanzí, spojené protiklady kondenzací. Do zákona hermetické relativity patří i takzvaný zákon o zpětném odrazu. Vychází ze zásady, že každý lidský čin a akce vůbec vyvolává automaticky reakci, jež jest jejím druhým, nezbytným pólem. Světlo a tma, dobro a zlo, láska a nenávist, život a smrt jsou nejčastěji užívané alegorické obrazy pro toto hermetické arkánum. Rozvineme-li tento zákon dále, dospějeme snadno k logickému zdůvodnění hermetického aforismu, který učí, že dobro zpětnou indukcí přitahuje dobro a naopak, a pochopíme i hlubokou spekulativní logiku skrytou za známým biblickým výrokem: “ Udeří-li tě někdo v tvář, nastav mu druhou ..."

Zákony vůle

1. Představu, motorizovanou žádostí nebo vírou, nazýváme vůlí; vůle. aktivní je prvá, druhá pasivní.

2. Každá představa, která je součástí vůle, ať už kladné či záporné, je živá a je silou, která tvoří, udržuje, nebo ničí; nic na tomto světě neexistuje, co by nebylo předem vůlí v astrálnu stvořeno.

3. Působivost a tvůrčí síla vůle je přímo závislá na době, koncentrační schopnosti a počtu vysílajících jedinců.

Zákony lásky

1. Fyzicky život je spojené zrcadlení úrovně hmotné a duchovní a vzniká, když vůlí stvořený duch prochází vůlí stvořenou hmotou.

2. Pronikání úseku hmotného duchovním, je podmíněno spojením jiných dvou principiálních protikladů - to je láskou.

3. Fyzická láska inkarnuje bytí do pozemské čtveřice, v níž duch se stává analogií alchymického vzduchu, hmota alchymické země, klad alchymického ohně a zápor alchymické vody: středem této čtyřky je analogie alchymické soli - to je Láska.

4. Láska v širším slova smyslu je záměrné spojení protikladů, ať už fyzických, pudových, citových, mentálních, či jiných - za účelem plození; není nikdy vymezena ani prostředím, ani časem.

5. Láska má tolik tvarů, jako bytí samo; jedním z nich je běžné fyzické spojení, jež z hlediska lidského je motivováno pouhým pudem; vedle toho však každý akt, mentální nebo fyzický, vyhovující předchozí definici, je z hlediska hermetického láskou.

Dále Lasenic píše: “Či myslíte snad, že celá historie Kristova života není jediným symfonickým aktem plodivé lásky? Filozofii života, kterou naplnil svoje pozemské bytí, korunuje krajním protikladem - hrůzou mučednické smrti, aby zplodil nového člověka ve světle své oběti. On sám stává se personifikací lásky, jejímž symbolem je hieroglyf Ankh, znak Venuše, nebo růže Rosekruciánů - láskou, přibitou na čtyřrozměrný kříž, obraz čtyřživelné země."

Tyto vznešené věty stavíme proti La Veyově blasfemii. Abychom však byli objektivní. Kvitujeme s povděkem, že se La Vey vystříhává excesů tradičního satanismu, jako jsou sexuální orgie a násilí, včetně vraždění zvířat a lidí při černé mši. Stejně tak oceňujeme, že La Vey neuznává žádné podepsané pakty s ďáblem. Na tuto skutečnost upozorňujeme zejména ty nešťastníky, kteří se cítí satanismem natolik přitahováni, aby u nás satanské lóže založili.

Stejně jako La Vey i my jsme si vědomi, že na temný trůn postavila Satana krátkozrakost některých křesťanských teologů, kteří se tímto způsobem vyrovnávali zejména na počátku křesťanství s destruktivním vlivem manicheismu. Ze shodného pozorování však činíme odlišné závěry. Protože i Satan je služebníkem Božím, (viz úsloví: Pán Bůh má všelijakou čeládku), nevidíme důvod, proč místo Velikého stavitele všehomíra uctívat Satana Jecer Hara - svůdce. Satana Kategora - žalobce, nebo Malacha Hamevetha, který přináší smrt. S mistrem Františkem Kabelákem tvrdíme:

Řekněme bez obalu, že Satan, anděl Samael, věrný sluha Boží není tím, za co bývá pokládán: Ďáblem. Ďábel neexistuje: je-li Ďábel, nemůže býti Bůh. Ďábel je pouze obrazem a jeho bytí je bytím zvířeckých lidí. Magicky jej